ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ

Share

ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಲೀಸ್ 
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 30-09-2018 ರಂದು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ

 

You may also like ->

//